Avgifter verksamhetsåret 2018

Avgifter som debiteras för 2018 skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Inträdesavgift1000
Medlemsavgift passiv medlem 300
Medlemsavgift aktiv medlem 300
Familjemedlemskap200
Aktivitetsavgift (Upp till 10 timmar dvs. 100 kr/tim) 990
Serviceavgift500
Båtplatsavgift hyrd plats (kronor per bryggmeter)+generellt påslag500 + 500
Vattenscooter på anvisad plats1500
Gästhyra hamn per dygn100
Depositionsavgift för nyckel500
Key-card (kort till hamnen) 100
Utebliven vakttjänst hamn och varv3000
Utebliven arbetsplikt y-bommar3000
Kranlyft, icke medlem/företagare, i mån av tid, per lyft1500
Kranlyft vid varvet, per lyft900
Kranlyft, medlem med extern vinterplats, per lyft1500
Varvshyra sommar/vinter (platsens kvadratmeter) x65
Jolleställ i hamnen 200
Administrativavgift per påminnelse100
Varvsavgift sommar för trailer utan fast plats 500
Nyttjande av el under vintern (6 ampere säkring)**500
Elavgift per månad i hamnen sommartid220
Om båt kvarligger i hamn vid Y-bomsupptagningen*3000
Gäst-bryggplats Norsholmen, icke aktiv medlem (undantag ständig medlem)
(Passiv medlem kan kompl. med serviceavgift för fullt nyttjande av holmen)
100
Gäststuga Norsholmen / dygn150

Förklaringar

  • Om båt kvarligger vid Y-bom försvåras Y-bomsupptagningen. OBS! Kontakta kansliet i god tid innan för annan tillfällig plats.
    ** Dessa avgifter tas ut vid sommar/vinterarbete på varvet.

Aktivitetsavgift betalar alla som har hamn/varvsplats och är aktiva medlemmar.
Den avgiften kan man om man vill ”arbeta” tillbaka på våra fastställda arbetsdagar i maj och i september (på varvet och på Norsholmen). På arbetstillfället får man ett aktivitetskort (som man behållet till nästa tillfälle) som kommitteföreträdaren fyller i  dina arbetade timmar. Du samlar ihop timmar under säsongen som sedan, efter inlämnande av aktivitetskortet senast 30 november, dras av på nästa års faktura. 100kr per arbetad timme eller max 10 timmar=990kr. Så har man arbetat 4 timmar, så dras 400kr av nästa år.

Serviceavgiften är en avgift som täcker del av våra kostnader för sopsortering, miljöstation, vatten och el, nyttjande av Norsholmen m.m.