2021-02-15 11:30

2021-02-15 Valberedningens förslag

Funktion Namn Period Typ av val

Ordförande Tommy Andersson 2 år Nyval
Sekreterare Marie Nähl 1 år Fyllnadsval

Ledamot 2 Lars Andersson 2 år Nyval
Ledamot 3 Sören Apell 2 år Omval
Ledamot 4 William Zindrou 2 år Nyval

Suppleant 1 Tony Stenson 1 år Nyval
Suppleant 2 Daniel Perry 1 år Nyval

Revisor 1 Tobias Linde 2 år Nyval
Revisorsuppleant Arash Adib 1 år Omval

C Expeditionen Peter Blixt 2 år Omval
Vice C Expeditionen Bengt Yngvesson 1 år Fyllnadsval

Chef Hamnen Benny Bohlin 2 år Omval

Chef Varvet Andreas Rönnholm 2 år Nyval

Chef Norsholmen Helena Jelséus 2 år Nyval
Vice C Norsholmen Mikael Bergström 1 år Fyllnadsval

Valberedning 4 ledamöter. Föreslås och väljs av årsmötet