UMS avgifter

Avgifter som debiteras skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum eller enligt sista betalningdag på utskickad faktura.

30 dagar gäller endast befintliga medlemmar som inte gör ändring på båtplats eller dylikt. De som
erhåller båtplats eller får en större plats får kortare betalningstid.

Inträdesavgift1000
Medlemsavgift medlem 300
Familjemedlemskap200
Aktivitetsavgift (Upp till 10 timmar dvs. 99 kr/tim) 990
Rabatt ständig medlem-300
Båtplatsavgift hyrd plats (kronor per bryggmeter)+generellt påslag500 + 500
Vattenscooter på anvisad plats2000
Utebliven arbetsplikt 3000
Kranlyft vid varvet upp till 29 fot
Kranlyft 30-36 fot
Kranlyft 37-40 fot
1000
1500
2000
Utebliven märkning av båt och utrustning (hamn och varv)700
Tagg för inpassering (till hamnen) 100
Depositionsavgift för nyckel500
Varvshyra sommar/vinter [(båtlängd+1m) x (båtbredd+1m)] x 6565
Nyttjande av el under vintern (6 ampere säkring)**500
Elavgift per månad i hamnen sommartid400 (swisha och ange medl.nr + EL + månad)
Om båt kvarligger i hamn vid Y-bomsupptagningen*3000
Gäst-bryggplats Norsholmen, icke medlem 100
Gäststuga Norsholmen / dygn150

Förklaringar

´* Om båt kvarligger vid Y-bom försvåras Y-bomsupptagningen. OBS! Kontakta Expeditionen i god tid innan för annan tillfällig plats.
** Dessa avgifter tas ut vid sommar/vinterarbete på varvet.


Aktivitetsavgift betalar alla medlemmar. Undantaget stödmedlemmar
Den avgiften kan man ”arbeta” tillbaka på våra fastställda arbetsdagar eller under säsongen i hamnen, på varvet och på Norsholmen.
På arbetstillfället får man ett aktivitetskort (som man behåller till nästa tillfälle) där verksamhetsföreträdarna fyller i  dina arbetade timmar.
Du samlar ihop timmar under säsongen som sedan, efter inlämnande av aktivitetskortet senast 30 november, dras av på nästa års faktura. 99kr per arbetad timme eller max 10 timmar=990kr.
Exempel: Har du arbetat 4 timmar, så dras 398kr av nästa år.

Båtplatsavgiftens generella påslag är en avgift som täcker del av våra kostnader för sopsortering, miljöstation, vatten och el, nyttjande av Norsholmen m.m.