Miljöinformation

Allmänt


Vi inom UMS, anser att miljöfrågor är viktiga. Vi båtmänniskor vill vara ute i naturen och njuta av vad den har att erbjuda. Då vill vi ha en frisk och sund natur, fri från föroreningar och miljöstörningar för vår fritid och rekreation.

Hur avfallet från klubbens gemensamma aktiviteter och från medlemmarnas aktiviteter hanteras finns separat beskrivet i en avfallshanteringsplan, se text nedan.

Medlemmens ansvar
Varje medlem ansvarar för att endast miljögodkända kemikalier såsom bottenfärg, glykol mm används i samband med medlemmens arbete med båten. Färgburkar, förpackningar och annat som blir över i samband med höst- och vårrustning, lämnas av medlemmen till en återvinningscentral. Ingenting skall ligga och skräpa i hamnen eller vid varvet.

I samband med oljebyte, batteribyte osv. ansvarar medlemmen för att spillolja, gamla batterier osv. hanteras enligt avfallshanteringsplanen nedan.

Medlemmen tar vidare med sig alla hushållssopor som uppkommit vid vistelse på vår klubbholme Norsholmen, dessa kan sedan lämnas i hamnen i avsedda kärl.

Båtupptagning
Vid upptagning av båten på hösten ansvarar klubbmedlemmen för att om båten högtryckstvättas så skall detta ske på vinteruppställningsplatsen. På så sätt stannar slick och alger som suttit på undervattenskroppen kvar på land genom infiltration, och bidrar inte till övergödning av Mälaren. Ingen tvätt intill rampen är tillåten.
  
Bottenfärger
Mälaren klassas som insjö, Kemikalieinspektionen skriver att båtar med en egenvikt över 200kg, som mer än halva säsongen befinner sig i Mälaren måste om den målas med bottenfärg göra det med en färg godkänd för insjöbruk och därför inte bekämpningsmedelsklassad. Se Biocidprodukter och Regler för båtbottenfärger
Det är medlemmens ansvar att efterfölja dessa regler.

Se även Miljö i hamn och varv

Toatömning
Från och med april 2015 är det inte tillåtet att tömma toalettavfall i sjön. Undantag är veteranbåtar. Befintlig septiktank skall innehålla en anordning så att tanken kan tömmas i en tömningsstation. Däcksförskruvningen skall följa standard ISO 8099:2000, som gör den godkänd för vakuumtömning.

Styrelsens ansvar
Kärl för uppsamling av hushållssopor och övrigt finns inom hamnområdet. Skyltar på området uppmanar klubbmedlemmarna att ansvara för källsortering av det egna avfallet.

Styrelsen svarar för avfallshantering från de klubbgemensamma aktiviteterna. Här innefattas dels städning av varvet som sker på våren. Då städas området och avfallet, oftast gammalt pallvirke, läggs i en hyrd container, där uthyraren svarar för den fortsatta hanteringen och destruktionen av avfallet. Dels anordnas städdagar på Norsholmen. Se hemsidan.
  

Avfallshanteringsplan


Avfallshantering: Avfall som uppstått i samband med vistelse i hamnen eller vid båtutflykter läggs i avsedda kärl i hamnen. Vid vistelse på vår klubbholme Norsholmen tas allt avfall med tillbaka till hamnen. Pantningsbara burkar och flaskor kan lämnas i ett för uppgiften blått kärl, panten tillfaller SSRS.

Miljöfarligt avfall
I hamnen finns en miljöstation där medlemmarna kan lägga miljöfarligt avfall såsom oljor, överblivet bränsle, oljefilter, trasor, glykol. Batterier tar man själv till en avfallscentral.

Toatömning
Tömningsstation för tömning av septiktank finns inom hamnområdet längst ut på brygga B.

Avfall från varvet
Avfall som uppstår i samband med båthantering vid höst- och vårrustning, såsom färgrester, spillolja, batterier etc. tas omhand av medlemmen som lämnar det till återvinningscentral där så är aktuellt. Ingenting lämnas kvar på varvet.
Avfall från klubbgemensamma aktiviteter: I samband vårstädningen av varvat hyr styrelsen in en container där avfall som gammalt pallvirke mm omhändertas av containeruthyraren.

Inför vårrustning och sjösättning – några tips och rekommendationer


• Använd endast färger mm som finns tillgängliga i den svenska handeln. De är godkända av kemikalieinspektionen.
• Skall du enbart vara i Mälaren skall du använda bottenfärger för insjöbruk. Östkustfärger ger ingen förbättring vad gäller beväxning eftersom de inte är verksamma mot slick, det sjögräs som växer på våtytan när du ligger i Mälaren.
• Skall du ut i Östersjön och har färg för insjövatten: kolla på SBU:s hemsida när östersjösnäckorna ”settlar” som sätter sig på båtbotten. Detta följs kontinuerligt upp. Om du undviker denna tidpunkt – det rör sig om några dagar, en eller max två gånger per sommar - kan du lugnt använda insjöfärg. Skulle du ha otur får du beläggning som bromsar båten, men snäckorna dör när de kommer in i insjövatten.
• Använd inte blödande bottenfärg.
• Vid enklare sliparbeten: försök att samla upp slipdamm mm och lämna det till returcentralen för destruktion. Vid större sliparbeten: lägg en press på marken och samla upp damm och sliprester. Lämna till återvinningscentralen för destruktion.
• När du kontrollkör motorn/motorerna på land inför sjösättningen samla då upp glykolen som finns i systemet efter vinterkonserveringen. Den kan sedan återanvändas när motorn/motorerna åter konserveras till hösten.
• Tag med burkar, färgrester, gamla batterier trassel mm som blir över vid vårrustningen, och lämna till returcentralen för destruktion.
• Det skall vara rent och snyggt på hamnområdet - precis som hemma i trädgården. Ser du något som trots allt ligger och skräpar: ta hand om det! Vi är en klubb där alla skall hjälpa till.

Bestämmelser som påverkar dig som båtägare


Toatömning.  
Från och med 2015 är det förbjudet att tömma toalettank ut i vattnet inom 14 distansminuter från kusten. Detta betyder i praktiken att all toatanktömning i vattnet är förbjuden. Du som båtägare till båt med septiktank skall därför installera en anordning som möjliggör sugtömning över däck. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Förbud mot bottenfärger i insjöar.
Det är inte tillåtet att använda bekämpningsmedelsklassade bottenfärger i Mälaren.

Spolplattor/båtbottentvättar
Uppsala Kommun har inköpt två stycken båtbottentvättar av märket Hullwasher att användas av båtklubbarna. Dessa tvättar möjliggör en miljövänlig rengöring av båten vid den egna uppställningsplatsen utan behov av spolplattor. Funktionen bygger på att spolvattnet samlas upp, renas och återanvänds med hjälp av flera filtersteg. Tillverkaren upplyser att båtar med s.k. blödande bottenfärg under inga omständigheter får tvättas, då filtren då förstörs.

Styrelsens ansvar
Eftersom klubbens miljöplan bygger på egenkontroll kommer styrelsen att kontrollera att planen följs.

Vi ser fram emot många härliga båtsomrar i en ren och fin miljö.

/Miljöombud UMS.