UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

KARTOR

Lilla varvet (oljedepån)  Stora varvet  Översikt

Allmänna regler, utdrag från LOK: 9 - regler för varvet
- Varvsplats erbjuds  endast medlemmar i UMS
- Max 18 månaders sammanhängande liggtid. Efter 18 månader skall farkosten sjösättas
  alternativt bortforslas från varvet. Liggtid längre än 18 månader kräver inhämtande av
  styrelsebeslut. Ägare skall i framställan till styrelsen ange motiv till förlängd liggtid.
  Styrelsen skall i beslutet tillstyrka eller avslå begäran. Om begäran tillstyrkes skall
  styrelsen ange avgift för ökad liggtid. Om styrelsen ej tillstyrker begäran skall
  avhysning från varvet ske genom ägarens försorg och/eller bekostnad.
  (Protokoll 2004:13)

Vakt på varvet hösten 2021

Allmänt
Vårens nattvakt på varvet pågår från lördag 17:e april t.o.m. lördagen den 8 maj. 2 medlemmar per natt vaktar från klockan 21.00 till 06.00.

Vaktlista och listor med medlemsnummer, namn och telefonnummer kommer att läggas ut i hamnboden på lilla varvet (oljedepån).

Byte av vaktpass
Byte av pass hanteras av de medlemmar som har att fullgöra vakterna och ska inte involvera eller belasta varvsledningen eller administrationen. Ändringar ska föras in på den vaktlista som finns i hamnboden.

Nattvakt på Varvet våren 2021
I Bas-K finns nu schema för nattvakt på Varvet våren 2021. Schemat är benämnt "Vakt Varv Våren 2021".

Nedanstående medlemmar har att fullgöra nattvakt och kan teckna sig på schemat från 2021-01-15 -- 2021-03-15. De som inte själv bokat nattvakt kommer att placeras in på schemat på de nätter som är lediga.

Förteckning över medlemmar uttagna till nattvakt våren 2021
3693 4652 3786 3827 3044 4777 4187
4634 3923 4526 3842 3933 3847 4150

4505 3421 3844 4448 2260 4151 2684
3640 4574 2997 1971 3773 4323 3557

4346 4066 3010 3073 4337 3617 4090
1689 4439 4443 2639 4417 4295 3943

2588 4399

Reserver
3155 4544

Sjösättning 2021
Lördag 2021-05-08, klockan 07.00: Lilla Varvet, kvarter 6, platserna 134 -- 158 samt 300. Kvartersansvarig är Ulf Karlsson, tfn 070-2829061.

Lördag 2021-05-08, klockan 07.00: Stora Varvet, kvarter 2 och 3, platserna 24 -- 55. Kvartersansvarig Ove Johansson, tfn 070-6220105.

Lördag 2021-05-08, klockan 11.00: Stora Varvet, kvarter 1, platserna 14 --23. Kvartersansvarig Johnny Gustavsson, tfn 070-3134466

Söndag 2021-05-09, klockan 07.00: Stora Varvet, kvarter 1, platserna 1 -- 13 och 91 -- 92.

Söndag 2021-05-09, klockan 07.00: Stora Varvet, kvarter 4, platserna 56 -- 95. Kvartersansvarig Stig-Erik Birath, tfn 070-3173037.

Båtarna i kvarter 5 omfattas inte av sjösättningen. Kvartersansvarig Michael Nielsen, tfn 073-9183958

Att observera
Sjösättningen i kvarter 4 börjar med båtarna närmast körvägen inne på varvet.

Eventuella frågor om vaktnätternas genomförande m.m. kan riktas till Ulf Karlsson i varvsledningen, medan frågor av administrativ art besvaras av Tommy Andersson.

Hälsningar.

Tommy Andersson, tfn 0702 566655.

Varvschef: Andreas Rönnholm
Tel: 018-55 20 20
Mail: varvet[at]ums.se                 

Vice varvschef: Ulf Karlsson
Tel: 0702 - 82 90 61
Mail:  varvet[at]ums.se          

Länk till flik Sjösättning och Torrsättning