UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

KARTOR

Lilla varvet (oljedepån)  Stora varvet  Översikt

Information om varvet 20210803


Allmänna regler, utdrag från LOK: 9 - regler för varvet
- Varvsplats erbjuds  endast medlemmar i UMS
- Max 18 månaders sammanhängande liggtid. Efter 18 månader skall farkosten sjösättas
  alternativt bortforslas från varvet. Liggtid längre än 18 månader kräver inhämtande av
  styrelsebeslut. Ägare skall i framställan till styrelsen ange motiv till förlängd liggtid.
  Styrelsen skall i beslutet tillstyrka eller avslå begäran. Om begäran tillstyrkes skall
  styrelsen ange avgift för ökad liggtid. Om styrelsen ej tillstyrker begäran skall
  avhysning från varvet ske genom ägarens försorg och/eller bekostnad.
  (Protokoll 2004:13)

Nattvakt på Varvet hösten 2022

Förutsättningar
Varvet ska vaktas av 2 varvsliggare per natt under perioden fredagen den 30 september till och med söndagen den 9 oktober. Vaktområdet omfattar både Stora varvet och Oljedepån. På den senare finns arbetsbodar och toalett. D-nyckeln passar till aktuella gånggrindar.

Vaktpass kan bokas i den nya versionen av Bas-K till och med den 18 september och då enligt följande:
1. Gå in på ”Min sida” i Bas-K
2. Klicka på fliken ”Schema”
3. Välj ”Vakt Varv hösten -2022”
4. Välj under vilken månad du vill boka ditt pass (sep. eller okt.) och klicka på Sök om okt. väljs
5. Klicka på ”Boka för det pass du väljer
6. Dialogruta med ditt namn och medl.nr visas. Om rätt, klicka på ”Spara bokningen”.

Då vaktlistan är klar kommer den att läggas ut i arbetsboden på oljedepån. Av detta förstås att det kan bli kort framförhållning för dem som inte själv bokat sitt pass i Bas-K. Vid förhinder att genomföra vaktnatten är det upp till dig som varvsliggare att ombesörja byte av pass.

Varvsliggare uttagna till nattvakt
4832     4448     4151     2684     4557
2997     1971     3356     2779     3073
4150     3421     2260     4337     4737
4574     3289     4323     3839     3617

Vaktlista hösten 2022

Eventuella frågor om vaktnätternas genomförande m.m. kan riktas till Andreas Rönnholm i varvsledningen, medan frågor av administrativ art besvaras av Tommy Andersson.

Hälsningar.

Tommy Andersson, tfn 0702 566655.

Varvschef: Andreas Rönnholm
Tel: 018-55 20 20
Mail: varvet[at]ums.se                 

Vice varvschef: Björn Ekstedt
Tel: 0707 - 92 86 09
Mail:  varvet[at]ums.se          

Länk till flik Sjösättning och Torrsättning