Styrelsen för Upsala Motorbåtssällskap

Ordförande

Tommy Andersson
Tel:  0702-56 66 55
Mail: parad335[at]icloud.com

Ordförande för sällskapets talan vid till exempel kontakt med myndigheter och media, ska opartiskt leda förhandlingar vid såväl styrelsesammanträden som sällskapets medlemsmöten, justera styrelsens protokoll och vaka över att stadgarnas efterlevnad och arbeta för sällskapets intressen. Ansvarig för GDPR.

Vice ordförande / Ledamot

Sören Apell
Tel: 0706-18 30 26
Mail: soren[at]esmedical.se

All admin kring Bas-k.

Kassör

Jan Lundeen
Tel: 0706-56 95 06
Mail: ekonomi[at]ums.se

Ansvarig för bokföring, medlemsinbetalningar, budget, leverantörsfakturor, bankkontakt
och att föra inventarieförteckning samt att tillse att sällskapet har betryggande försäkringar.

Sekreterare

Marie Nähl
Tel: 0704-67 51 07
Mail: styrelsen[at]ums.se

Sekreteraren förbereder styrelsens sammanträden och sällskapets medlemsmöten, tillser att kallelse till medlemsmöten sker, för protokoll vid medlems- och styrelsemöten samt ansvarar för att sällskapets handlingar hålls ordnade.

Ledamot / Vice kassör

Jan Stegrell
Tel: 0705-98 23 18
Mail: janne.stegrell[at]gmail.com

Säkerhets- och miljöansvarig

Ledamot

Lars Andersson
Tel: 0708-75 51 53
Mail: lasse[at]latitude-59.se

Ledamot

William Zindrou
Tel: 0737-81 82 01
Mail: rebaz.zindrou[at]mollerbil.se

Utbildningsansvarig

Suppleant 1

Daniel Perry  
Tel: 0705-87 92 87
Mail: daniel.perry[at]hotmail.se

Vice sekreterare
Bistår samt stödjer övriga i styrelsen.

Suppleant 2

Tony Stenson
Tel: 0708-63 86 06
Mail: tony.stenson[at]gmail.com

Bistå samt stödja övriga i styrelsen.