Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder en gång per månad med uppehåll av ordinarie styrelsemöten i juli.

Styrelsen för UMS väljs vid årsmötet inom sällskapet.
Årsmötet skall enligt stadgarna hållas varje år innan februari månads utgång.
För att få kontinuitet i styrelsens arbete väljs ledamöterna på 2 år med ett system där hälften av ledamöterna väljs år 1 och de övriga år 2. Suppleanterna väljs dock enbart på 1 år.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör vilka väljs vid årsmötet. Förutom dessa består styrelsen av ytterligare fyra ledamöter och 2 suppleanter.