Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder normalt den andra tisdagen i varje månad klockan 18.30 i Klubbstugan Skarholmen

Styrelsen för UMS väljs vid årsmötet inom sällskapet. Årsmötet skall enligt stadgarna hållas varje år innan februari månads utgång. För att få kontinuitet i styrelsens arbete väljs ledamöterna på 2 år med ett system där hälften av ledamöterna väljs år 1 och de övriga år 2. Suppleanterna väljs dock enbart på 1 år. Styrelsen består av  ordförande, sekreterare och kassör vilka väljs vid årsmötet. Förutom dessa består styrelsen av ytterligare tre ledamöter och 2 suppleanter.