Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder en gång per månad med uppehåll av ordinarie styrelsemöten i juli.

Styrelsen för UMS väljs vid årsmötet inom sällskapet.
Årsmötet skall enligt stadgarna hållas varje år innan februari månads utgång.
För att få kontinuitet i styrelsens arbete väljs ledamöterna på 2 år med ett system där hälften av ledamöterna väljs år 1 och de övriga år 2. Suppleanterna väljs dock enbart på 1 år.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör vilka väljs vid årsmötet. Förutom dessa består styrelsen av ytterligare tre ledamöter och 2 suppleanter.

”Vårmöte” 2021

Information om anpassad medlemsinformation istället för ”vårmöte” under pandemi.

Mer info om Vårmöte 2021
Upplagd 2021-05-28

Traditionellt vårmöte den 25 maj ställs in på grund av pandemi och ersätts av följande:
Styrelsen och verksamhetsområden kommer att lägga upp information om pågående projekt och annan viktig information vår hemsida under maj månad.
Flertalet av styrelsen och verksamhetsområden finns representerade i hamnen den torsdagen den 3 juni  18:30-20:00 för frågor, förslag, synpunkter och diskussion för de som vill. Inget traditionellt medlemsmöte, ingen dagordning. Frågor och svar dokumenteras och läggs efter mötet upp på vår hemsida.  
Mailfrågor till alla VO - För de medlemmar som under rådande pandemi inte kan eller vill komma ner till hamnen kan maila frågor och synpunkter till styrelsen@ums.se . Frågor och svar läggs efter mötet upp på vår hemsida.
Syfte

Syftet är styrelse och verksamhetsområden vill informera om vad som är på gång inom UMS och att alla medlemmar får informationen samlad på ums.se samt att vi får in synpunkter och förslag från dig som medlem. Alla förslag och synpunkter är välkomna. Kom ihåg att även lämna in motion till höstmöte/årsmöte om förslagen är av sådan karaktär.

Observera: Enskilda medlemsfrågor om hamnplatser, varvsplatser och medlemskap etc. hänvisas till ums.se eller respektive verksamhetsområde. Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer nere i hamnen och tänk på att hålla avstånd.

Med vänlig hälsning
Marie Nähl
Sekreterare UMS styrelse

styrelsen@ums.se