2021-06-20 09:01

2021-06-20 Försäkringsuppgifter i BAS-K

Viktig information till hamnliggare

Bakgrund
Efter båtbranden i UMS hamn 2021-06-18 har stickprovskontroller gjorts varvid det konstaterats att flera av oss hamnliggare inte fyllt i uppgifter i Bas-K gällande byte av båt och/eller försäkringsbolag och försäkringsnummer. En förutsättning för att få förtöja båt i UMS hamn är att den är försäkrad.
Åtgärd
I syfte att komma tillrätta med angivna brister ska berörda senast 2021-06-26 uppdatera Bas-K med uppgifter om båt, försäkringsbolag och försäkringsnummer. De som misslyckas med att uppdatera Bas-K kan ta en kopia av försäkringsbeskedet och lägga det i brevlådan vid klubbhuset.
De båtar för vilka begärda uppgifter saknas efter 2021-06-26 kan komma att avvisas från hamnen.

Jan Stegrell, säkerhetschef
Benny Bohlin, hamnkapten