2022-12-07 15:11

2022-12-07 Ändring av medlemskategori "Medlem utan plats"

Styrelsen för UMS presenterade ett ändringsförslag för medlemmarna på Höstmötet
gällande kategorin - Medlem utan plats.
Förslaget innebär att kategorierna Medlem med plats och medlem utan plats behandlas
på samman sätt från och med 2023, båda som Aktiva medlemmar.
Dessutom skapas en ny kategori, Stödmedlem.
Aktiva medlemmar erlägger aktivitetsavgift som kan arbetas av och har full tillgång
till klubbens alla faciliteter som sjösättningsrampen i hamnen, Norsholmen och bastun.
Stödmedlemmar erlägger ingen aktivitetsavgift och har endast tillgång till
gånggrinden i hamnen och ska i förekommande fall återlämna klubbnyckel.
Höstmötet beslutade tillstyrka styrelsens förslag vilket gör att förändring införs
från och med 2023.

Medlem som önskar byta kategori från Medlem utan plats till Stödmedlem ska anmäla
detta till expeditionen via mejl expeditionen@ums.se eller per post senast den 31/12
2022.
Styrelsen