Avgifter verksamhetsåret 2019

Avgifter som debiteras för 2019 skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Inträdesavgift1000
Medlemsavgift medlem 600
Familjemedlemskap200
Aktivitetsavgift (Upp till 10 timmar dvs. 99 kr/tim) 990
Rabatt ständig medlem-300
Båtplatsavgift hyrd plats (kronor per bryggmeter)+generellt påslag500 + 500
Vattenscooter på anvisad plats1500
Depositionsavgift för nyckel500
Tagg för inpassering (till hamnen) 100
Utebliven arbetsplikt 3000
Kranlyft vid varvet, per lyft900
Varvshyra sommar/vinter (platsens kvadratmeter) x65
Nyttjande av el under vintern (6 ampere säkring)**500
Elavgift per månad i hamnen sommartid220
Om båt kvarligger i hamn vid Y-bomsupptagningen*3000
Gäst-bryggplats Norsholmen, icke medlem 100
Gäststuga Norsholmen / dygn150

Förklaringar

  • Om båt kvarligger vid Y-bom försvåras Y-bomsupptagningen. OBS! Kontakta Expeditionen i god tid innan för annan tillfällig plats.
    ** Dessa avgifter tas ut vid sommar/vinterarbete på varvet.

Aktivitetsavgift betalar alla som har hamn/varvsplats.
Den avgiften kan man om man vill ”arbeta” tillbaka på våra fastställda arbetsdagar i maj och i september (hamnen/varvet och på Norsholmen). På arbetstillfället får man ett aktivitetskort (som man behåller till nästa tillfälle) som kommittéföreträdaren fyller i  dina arbetade timmar. Du samlar ihop timmar under säsongen som sedan, efter inlämnande av aktivitetskortet senast 30 november, dras av på nästa års faktura. 100kr per arbetad timme eller max 10 timmar=990kr. Så har man arbetat 4 timmar, så dras 400kr av nästa år.

Båtplatsavgiftens generella påslag är en avgift som täcker del av våra kostnader för sopsortering, miljöstation, vatten och el, nyttjande av Norsholmen m.m.