Hamn

2020-04-17 Hamnvakt 2020 Uppdaterad 2020-06-16. Ändrat medl.nr är högerställt
Tips: om du läser ovanstående pdf-fil i en PC: sök ditt medlemsnr via ctrl-F


Hamnregler


Regler för hamnen

Bryggvärdar

Förutsättningar
Av de hamnar som drivs på ideell basis i Mälaren är vår hamn med sina 600 hamnplatser en av de största. Detta ställer krav på att vi medlemmar engagerar oss i verksamheten. För bryggvärdar handlar det till övervägande del om att tillse säkerheten i hamnen. Vi söker därför en bryggvärd per brygga gällande bryggorna A, B, C och G och två per brygga för bryggorna D, E, F och H.

Arbetsuppgifter
Kontinuerligt kontrollera
förtöjningar
elkablar mellan elstolpar och båtar
vattenutkastare och slangar
att brandsläckare är på plats
räddningsstegar
bominfästningar och flöten
skruv och spik i bryggdäcken
dagboken för nattvakter där avvikelser i hamnens verksamhet antecknas
vad som i övrigt kan utgöra säkerhetsrisker

Organisation och ledning
Som bryggvärd ingår du i organisationen för hamnen och ditt arbete leds av hamnkaptenerna och deras funktionsstöd.

Anmälan
Är du intresserad av ett rikare klubb- och båtliv genom att engagera dig som bryggvärd anmäler du ditt intresse till

/Båtplatsansvarig (kontaktuppgifter se längst ner på sidan)


Meddelande - Hamnplatser

Uthyrningsgrad och köer
Samtliga hamnplatser är uthyrda resten av säsongen. Erfarenheten från tidigare år är att endast enstaka platser ledigställs efter midsommar.

Köerna till hamnplatser är i år längre än vad de varit under senaste femårsperioden. Ett hundratal medlemmar köar till hamnplatser och då främst till platsbredderna 2,5, 2,75 och 3 meter. Kötiden för respektive platsbredd går inte att uttala sig om då förhållandena kan ändra sig fort i båda riktningarna. För exempelvis platsbredden 2,5 meter var förutsättningarna i mars att den som stod i kö erbjöds plats, medan kön i dagsläget består av 28 medlemmar. Hur många av dessa som tackar ja då de erbjuds plats går inte att förutse.

Perioden 26 juni till 16 augusti 2020
Under rubricerad period hanteras inte uppsägning, uthyrning eller andrahandsuthyrning av hamnplatser. Detsamma gäller telefonsamtal, SMS och mail gällande förfrågningar om hamnplatser, köer, kötider och liknande spörsmål.

/Båtplatsansvarig


Förutsättningar för nattvakt och förändringar i vaktlistan till Hamnen

Förutsättningar
Lista över medlemmar som har att gå nattvakt i hamnen 2020 lades ut på denna hemsida 2020-04-17 under rubriken "Nyheter".
Vaktlistan kommer att förändras fortlöpande då medlemmar av olika skäl kan komma att befrias från nattvakt och då ersättas av andra hamnliggare, som i skrivande stund inte är uttagna. I första hand berör ett sådant uttag medlemmar med hamnplatser på G, H, A, B, C eller D-bryggorna. Av detta förstås att bryggplatserna på E och F-bryggorna kommer att undantas i möjligaste mån. (Se information angående årets uttag till nattvakter på denna hemsida under fliken "Hamnen".)

Undantag från samt byte av nattvakt
Beslut om att undantas för nattvakt i Hamnen 2020 fattas av undertecknad. Byte av hamnvakt medlemmar emellan ska inte belasta UMS administration utan hanteras av berörda medlemmar. Listor, sorterade på datum och medlemmar gällande årets nattvakter, är utlagda på bordet vid soffgruppen i klubbhuset. Bilagt dessa finns också en lista utvisande hamnplatser, vilka medlemmar som hyr platserna samt telefonnummer till dessa. Viktigt: Byte av nattvakter mellan medlemmar ska noteras på de listor som är sorterade på datum och medlemmar.

Förändringar av vaktlistan fram till 2020-04-20

Datum       Medlem

2020-07-10  2602
2020-07-13  4427
2020-07-28  4152
2020-07-29  3242
2020-08-25  4354
2020-10-04  2704

Ovanstående medlemmar har informerats om uttaget till nattvakt via SMS.

/Båtplatsansvarig (kontaktuppgifter se längst ner på sidan)

Andrahandsuthyrning

Förutsättningar
Såsom framgår av meddelandet från den 19 mars gäller samma premisser som tidigare beträffande andrahandsuthyrningen. Det vill säga, listor för uthyrare och förhyrare att anteckna intresse kommer att vara uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset från och med onsdagen den 25 mars 2020.
Ni som inte har tag och därmed inte tillträde till klubblokalen så länge expeditionen har stängt kan anmäla intresse till Båtplatsansvarig (kontaktuppgifter se längst ner på sidan) via mail eller SMS.

Uthyrare ska ange
• Medlemsnummer
• Namn
• Hamnplats
• Platsbredd
• Start- och slutdatum för uthyrningen (minst 6 veckor)
Förhyrare ska ange
• Medlemsnummer
• Namn
• Önskad platsbredd
• Start- och slutdatum för önskad hyresperiod
Övrigt
Se villkoren för Andrahandsuthyrning (från 2019-05-23)


Nattvakt i hamnen säsongen 2020

Allmänt
Mönstret över vilka hamnplatser som ska beläggas med nattvakt har ändrats. Syftet är att turordningen för nattvakt i hamnen ska bli mer förutsägbar över tid. Detta medför dock inte att medlem med viss plats med säkerhet kan räkna med att inte behöva fullgöra nattvakt år 2 om man gått år 1. Grunden är som tidigare att medlem med plats har förbundit sig att fullgöra nattvakt utifrån den ansvariges uttag och situationer kan uppstå där den normala rutinen måste frångås.

Nattvakter i hamnen 2020
Schema är upprättat för nattvakt i hamnen 2020. Vakten omfattar perioden 2020-05-02 -- 2020-10-18. Vaktnatt kan bokas i Bas-K av berörda medlemmar under perioden 2020-02-01 -- 2020-03-31. Den som inte själv tecknar sig för nattvakt kommer att placeras in av ansvarige för vakten.

Ni medlemmar som arbetat minst 40 timmar för UMS 2019 och där detta verifierats genom aktivitetskort, inlämnat senast 2019-11-30, behöver inte fullgöra nattvakt och ska därmed inte heller teckna er för sådan.

Listan över hamnplatser uttagna för nattvakt 2020 börjar med hamnplats G 001 och löper sedan vidare brygga för brygga i bokstavsordning. Detta medför att den sista hamnplats som blir aktuell är D 124 (högsta platsnummer på D-bryggan), varvid vi sommaren 2021 börjar med plats E 001. Om inte alla hamnplatser från G 001 - D 124 behöver tas i anspråk, vilket i skrivande stund inte kan avgöras exakt, står de platserna först på listan år 2021.

Hamnplatser aktuella för vaktnatt 2020
G 001 - G 006
G 008 - G 028
H 001 - H 084
A 001 - A 100
B 005
B 007 - B 042

C 001 - C 003
C 005 - C 030
D 002 - D 124

Ovanstående ger 400 hamnplatser som ska täcka 167 nätter (två hamnplatser per natt), vilket ger ett överskott om 66 hamnplatser. Överskottet beräknas motsvara de hamnplatser i ovanstående förteckning där förhyrarna omfattas av 40-timmarsregeln. Om de uttagna hamnplatserna inte räcker för att täcka de 167 nätterna kommer extra uttag att göras.

Av schemat i Bas-K framgår att midsommarafton och midsommardagen går bort.

/Båtplatsansvarig (kontaktuppgifter se längst ner på sidan)

2019-04-29 Vaktinstruktioner hamn


Utlämning av taggar för nytt inpasseringssystem


OBS medtag giltigt ID-kort. Mer info se Expeditionen

Köregler för båtplatser hos UMS


Ansökningsdatum ger turordning till hamnplats
Olika köer för respektive båtplatsbredd: 2 m. 2,5 m. 2,75 m. 3,00 m. 3,50 m . 4,00 m. 5,00 m. 5,5 m. 6,00 m. vattenscooter och jolleplats. Placering görs i den kö som motsvarar sökt bredd.
Medlem som önskar byta båtplats har förtur. Fyll i Bytesansökan och lämna den till Båtplatsansvarig (kontaktuppgifter se längst ner på sidan).

Båtplatsernas storlek mäts efter centrum på Y-bommarna viket gör att den faktiska bredden är 10 cm smalare än angiven bredd.

Ansökan måste vara komplett med angivande av vilken bredd man önskar. Båtmodell och båtens bredd räcker ej.

Frågor om vilken plats medlem har i kön tas i första hand via mejl till kansliet@ums.se . I andra hand kan medlem besöka expeditionen på onsdagar 18:30 – 20:00 för att erhålla information.

Svar kan ta upp till 2-3 veckor beroende på om platser börjat delas ut eller ej.
Karta över hamnenUMS hamn vid Skarholmen, Uppsala

UMS hamn är belägen vid Skarholmen cirka 8 kilometer syd-syd ost räknat från centrala Uppsala. se karta för mera precist läge och väganvisning.

Latitud: 59,79 ° N
Longitud: 17,63 ° E

I hamnen finns plats för cirka 600 båtar. Förtöjningen sker med stolpar eller Y-bommar. Hamnen skyddas av vågbrytare i syd  och sydväst. Hamnen är låst och under hela båtsäsongen finns  minst två medlemmar som vakter varje natt i hamnen.

Hamnkarta

I hamnen finns SSRS Räddningsstation Uppsala, se info om Sjöräddningens båtar

Hamnkommittén ansvarar för underhåll och drift av hamnen.Ej nyttjande av hamnplats

Om du som medlem inte tänker nyttja din plats under en viss period så skall detta anmälas till hamnkaptenen som skall kunna använda platsen för utlåning, tillfällig förtöjning eller annan verksamhet.

Systemet med att medlemmen själv hyrde ut sin plats har fungerat dåligt (t.ex uteblivna vaktnätter) så denna möjlighet är nu borttagen.   

Om du har frågor om detta så kan du komma ner till Exp. eller ta kontakt med Båtplatsansvarig, kontaktuppgifter se nedan.


Båtplatsansvarig: Tommy Andersson, Tel: 0702-566655, mejl: parad335@icloud.com

Hamnkapten:      Benny Bohlin. Tel: 0709 - 13 70 00                   
Vice Hamnkapten: Per Mohlin Tel: 0707 - 40 11 73
Fastighetschef/miljökontroller:  Stig Englund Tel: 0761 - 85 85 80

De kontaktas i första hand via mejl: hamnen.ums@gmail.com