Upsala Motorbåtsällskaps historia

Den 9 januari 1916 kl. 12 på dagen samlades tio motorbåtsägare i Uppsala på järnarbetarnas expedition på Folkets hus för att diskutera bildandet av en förening eller åtminstone "ett kotteri för inköp av benzin m. m." som det heter i protokollet från mötet.

De som då lade grunden till Upsala Motorbåtsällskap voro: K. Johansson, F. Ekström, E. Tideman, A. Olsson, A. J. Andersson, J. S. Lundberg, P. A. Andersson, O. Eriksson, A. Lundin och R. Fors.

Till ordförande vid sammanträdet utsågs K. Johansson och till sekreterare F. Ekström. Så värst svårt hade man inte att komma överens i den viktigaste frågan.

Protokollet uttrycker saken på följande sätt:

Efter diskussion enades de närvarande om att bilda en förening under namn av Upsala Motorbåtsällskap, som skulle ha till uppgift att inköpa större partier benzin, m. m. och vad till samtliga båtar behövdes.

Därefter var man klar för styrelseval och sällskapets första styrelse fick följande sammansättning: ordförande K. Johansson, skattmästare A. J. Andersson, sekreterare F. Ekström och medlemmar utan funktion A. Lundin och R. Fors. Suppleanter blevo A. Olsson och J. S. Lundberg.

Frågan om revisorer uppsköts till ett senare sammanträde.

Inträdesavgiften fastställdes enhälligt till 3 kr. och årsavgiften blev 5 kr., att betalas halvårsvis. Ett uppläst stadgeförslag hänsköts till styrelsen för behandling och därefter kunde det nybildade sällskapets förste ordförande förklara sammanträdet avslutat. Två timmar och 15 minuter hade förhandlingarna pågått.

Du som kan resten av vår klubbs historia kan väl vara snäll och kontakta vice sekreteraren för att delge övriga medlemmar Din information.