UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

KARTOR

Lilla varvet (oljedepån)  Stora varvet  Översikt

Information om varvet 20210803


Allmänna regler, utdrag från LOK: 9 - regler för varvet
- Varvsplats erbjuds  endast medlemmar i UMS
- Max 18 månaders sammanhängande liggtid. Efter 18 månader skall farkosten sjösättas
  alternativt bortforslas från varvet. Liggtid längre än 18 månader kräver inhämtande av
  styrelsebeslut. Ägare skall i framställan till styrelsen ange motiv till förlängd liggtid.
  Styrelsen skall i beslutet tillstyrka eller avslå begäran. Om begäran tillstyrkes skall
  styrelsen ange avgift för ökad liggtid. Om styrelsen ej tillstyrker begäran skall
  avhysning från varvet ske genom ägarens försorg och/eller bekostnad.
  (Protokoll 2004:13)

Vakt på varvet hösten 2021

Allmänt
Höstens nattvakt på varvet pågår under hösten. 2 medlemmar per natt vaktar från klockan 21.00 till 06.00.

Vaktlista och listor med medlemsnummer, namn och telefonnummer kommer att läggas ut i hamnboden på lilla varvet (oljedepån).

Byte av vaktpass
Byte av pass hanteras av de medlemmar som har att fullgöra vakterna och ska inte involvera eller belasta varvsledningen eller administrationen. Ändringar ska föras in på den vaktlista som finns i hamnboden.

Nattvakt på Varvet hösten 2021
I Bas-K finns snart schema för nattvakt på Varvet hösten 2021. Schemat är benämnt "Vakt Varv Hösten 2021".

Nedanstående medlemmar har att fullgöra nattvakt och kan teckna sig på schemat från 2021-08-14 -- 2021-09-05. De som inte själv bokat nattvakt kommer att placeras in på schemat på de nätter som är lediga.

Förteckning över medlemmar uttagna till nattvakt hösten 2021
3289 2956 3120 2525 3599
4561 3805 2736 4009 2987
2977 3357 3960 4544 4490
2164 4408 697 1688 3839
2963 3658 2831 3940 4462
3534 3396 3481 2543 3145
1013 3418 3234 1975 3853
3209 4520 2621 3155 1803
3403 2840 4059 4543

Reserver: 2047  3051

Sjösättning 2021
Lördag 2021-05-08, klockan 07.00: Lilla Varvet, kvarter 6, platserna 134 -- 158 samt 300. Kvartersansvarig är Ulf Karlsson, tfn 070-2829061.

Lördag 2021-05-08, klockan 07.00: Stora Varvet, kvarter 2 och 3, platserna 24 -- 55. Kvartersansvarig Ove Johansson, tfn 070-6220105.

Lördag 2021-05-08, klockan 11.00: Stora Varvet, kvarter 1, platserna 14 --23. Kvartersansvarig Johnny Gustavsson, tfn 070-3134466

Söndag 2021-05-09, klockan 07.00: Stora Varvet, kvarter 1, platserna 1 -- 13 och 91 -- 92.

Söndag 2021-05-09, klockan 07.00: Stora Varvet, kvarter 4, platserna 56 -- 95. Kvartersansvarig Stig-Erik Birath, tfn 070-3173037.

Båtarna i kvarter 5 omfattas inte av sjösättningen. Kvartersansvarig Michael Nielsen, tfn 073-9183958

Att observera
Sjösättningen i kvarter 4 börjar med båtarna närmast körvägen inne på varvet.

Eventuella frågor om vaktnätternas genomförande m.m. kan riktas till Ulf Karlsson i varvsledningen, medan frågor av administrativ art besvaras av Tommy Andersson.

Hälsningar.

Tommy Andersson, tfn 0702 566655.

Varvschef: Andreas Rönnholm
Tel: 018-55 20 20
Mail: varvet[at]ums.se                 

Vice varvschef: Ulf Karlsson
Tel: 0702 - 82 90 61
Mail:  varvet[at]ums.se          

Länk till flik Sjösättning och Torrsättning