UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

KARTOR

Lilla varvet (oljedepån)  Stora varvet  Översikt

Information om varvet 20210803


Allmänna regler, utdrag från LOK: 9 - regler för varvet
- Varvsplats erbjuds  endast medlemmar i UMS
- Max 18 månaders sammanhängande liggtid. Efter 18 månader skall farkosten sjösättas
  alternativt bortforslas från varvet. Liggtid längre än 18 månader kräver inhämtande av
  styrelsebeslut. Ägare skall i framställan till styrelsen ange motiv till förlängd liggtid.
  Styrelsen skall i beslutet tillstyrka eller avslå begäran. Om begäran tillstyrkes skall
  styrelsen ange avgift för ökad liggtid. Om styrelsen ej tillstyrker begäran skall
  avhysning från varvet ske genom ägarens försorg och/eller bekostnad.
  (Protokoll 2004:13)

Nattvakt på Varvet våren 2024
Vårens vakt på Varvet startar 2024-04-26 (fredag) och avslutas en timma innan sjösättningen startar 2024-05-04 (lördag).

Förutsättningar
Vart vaktpass bemannas av två varvsliggare. Passet startar 21.00 och slutar 06.00. Vaktinstruktion och utrustning (lampor och västar m.m.) finns i ”kuren” på Lilla Varvet. D-nyckel för gång-grindarna ger tillträde till båda varvsområdena. Huvuddragen i vaktinstruktionen är att vi vaktar i par, bär väst som visar vilka vi är och ronderar på våra två varvsområden. I normalfallet ingriper vi inte vid pågående eller misstänkt förestående brottslighet utan ringer då istället polisen. Lampor och anteckningsbok där vi kvitterar genomförd  vaktnatt och antecknar avvikelser ska finnas i boden.
Vaktlista med medlems- och telefonnummer kommer att finnas anslaget i ”kuren” och som vanligt ska de varvsliggare kontaktas som fullgör nattvakt påföljande natt.

Vaktpass kan bokas i den nya versionen av Bas-K. Bokningen är öppen från 2024-03-05 – 2024-03-31 och då enligt följande:
1. Gå in på ”Min sida” i Bas-K
2. Klicka på fliken ”Schema”
3. Välj ”Vakt Varv våren 2024”
4. Välj vilket datum du vill boka ditt pass och klicka på Sök
5. Klicka på ”Boka för det pass du väljer
6. Dialogruta med ditt namn och medl.nr visas. Om rätt, klicka på ”Spara bokningen”.

Då vaktlistan är klar kommer den att läggas ut i arbetsboden på oljedepån. Av detta förstås att det kan bli kort framförhållning för dem som inte själv bokat sitt pass i Bas-K. Vid förhinder att genomföra vaktnatten är det upp till dig som varvsliggare att ombesörja byte av pass.

Varvsliggare uttagna till nattvakt
Ni som tagits ut för nattvakt våren 2024 har fått mail om detta. Berörda är ni med medlemsnummer

3440   3394   4231   5096   4587
2047   3755   1656   4799   5024
4256   4044   3582   2705   3681   3542

Reserver vid förändringar är medlemmar med nummer 4652 och 3471.

Eventuella frågor om vaktnätternas genomförande m.m. kan riktas till Andreas Rönnholm i varvsledningen, medan frågor av administrativ art besvaras av Tommy Andersson.
Hälsningar.
Tommy Andersson, tfn 070 2566655.
Varvschef: Andreas Rönnholm
Tel: 018-55 20 20

Varvschef: Andreas Rönnholm
Tel: 018-55 20 20
Mail: varvet[at]ums.se                 

Vice varvschef: Björn Ekstedt
Tel: 0707 - 92 86 09
Mail:  varvet[at]ums.se  

Administrativt varvsansvarig: Tommy Andersson
Tel: 0702 - 56 66 55.
Mail:        

Länk till flik Sjösättning och Torrsättning