UMS Varv


UMS varv är beläget på Fyrisåns östra sidan uppströms Kungsängsbron. Det ligger cirka 2 km nedströms Uppsala centrum. På varvet finns plats för cirka 120 båtar. Sjösättning och torrsättning sker med hjälp av mobilkran.

KARTOR

Lilla varvet (oljedepån)  Stora varvet  Översikt

Information om varvet 20210803


Allmänna regler, utdrag från LOK: 9 - regler för varvet
- Varvsplats erbjuds  endast medlemmar i UMS
- Max 18 månaders sammanhängande liggtid. Efter 18 månader skall farkosten sjösättas
  alternativt bortforslas från varvet. Liggtid längre än 18 månader kräver inhämtande av
  styrelsebeslut. Ägare skall i framställan till styrelsen ange motiv till förlängd liggtid.
  Styrelsen skall i beslutet tillstyrka eller avslå begäran. Om begäran tillstyrkes skall
  styrelsen ange avgift för ökad liggtid. Om styrelsen ej tillstyrker begäran skall
  avhysning från varvet ske genom ägarens försorg och/eller bekostnad.
  (Protokoll 2004:13)

Nattvakt på Varvet hösten 2023
Höstens vakt på Varvet startar vid upptagningen 2023-10-07 och pågår fram till 2023-10-15. (Datum i bokningen är 2023-10-14).

Förutsättningar
Vart vaktpass bemannas av två varvsliggare. Passet startar 21.00 och slutar 05.00. Vaktinstruktion och utrustning (lampor och västar m.m.) finns i ”kuren” på Lilla Varvet. D-nyckel för gånggrindarna ger tillträde till båda varvsområdena.
Vaktlista med medlems- och telefonnummer kommer att finnas anslaget i ”kuren” och som vanligt ska de varvsliggare kontaktas som fullgör nattvakt påföljande natt.

Vaktpass kan bokas i den nya versionen av Bas-K. Bokningen är öppen från 2023-08-20 – 2023-09-03 och då enligt följande:
1. Gå in på ”Min sida” i Bas-K
2. Klicka på fliken ”Schema”
3. Välj ”Vakt Varv hösten 2023”
4. Välj vilket datum du vill boka ditt pass och klicka på Sök
5. Klicka på ”Boka för det pass du väljer
6. Dialogruta med ditt namn och medl.nr visas. Om rätt, klicka på ”Spara bokningen”.

Då vaktlistan är klar kommer den att läggas ut i arbetsboden på oljedepån. Av detta förstås att det kan bli kort framförhållning för dem som inte själv bokat sitt pass i Bas-K. Vid förhinder att genomföra vaktnatten är det upp till dig som varvsliggare att ombesörja byte av pass.

Varvsliggare uttagna till nattvakt
3640  4009   2831   2977   3574
4520   3534   1803   3403   4491  
2840   4059   3853   4543   3051   1689

Då det ofta blir så att någon av de uttagna har bärande skäl att bli befriad står nedanstående varvsliggare på tur att sättas upp på listan. Ni som är reserver ska inte boka pass. Blir ni aktuella kommer ni att meddelas per telefon.
                           
3440   3394   4231   4587

Vaktlista varv hösten 2023
Datum            Medlemmar
20231007       3640; 4520
20231008       4009; 1803
20231009       2831; 2977
20231010       3574; 3534

20231011       3403; 4491
20231012       2840; 4059
20231013       3853; 4543
20231014       3051; 5104


Eventuella frågor om vaktnätternas genomförande m.m. kan riktas till Andreas Rönnholm i varvsledningen, medan frågor av administrativ art besvaras av Tommy Andersson.
Hälsningar.
Tommy Andersson, tfn 070 2566655.
Varvschef: Andreas Rönnholm
Tel: 018-55 20 20

Varvschef: Andreas Rönnholm
Tel: 018-55 20 20
Mail: varvet[at]ums.se                 

Vice varvschef: Björn Ekstedt
Tel: 0707 - 92 86 09
Mail:  varvet[at]ums.se  

Administrativt varvsansvarig: Tommy Andersson
Tel: 0702 - 56 66 55.
Mail:        

Länk till flik Sjösättning och Torrsättning